สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถาบันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเรียนกับสถาบันฯ
บริการนักศึกษา
สื่อการเรียน
     
ประวัติสถาบันฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาในสังกัด
ติดต่อสถาบันฯ

วษท.ตรัง
วษท.พัทลุง
วษท.สตูล
วษท.ระนอง
วษท.สงขลา
วษท.กระบี่
วษท.พังงา
วษท.ชุมพร
วษท.สุราษฎร์ธานี
วษท.นครศรีธรรมราช
วป.ติณณสูลานนท์
วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

 


ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
       
นายวิศวะ คงแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
อีเมล์ : witsawa@svia.ac.th
   
       
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
อีเมล์ : naowarat.r@svia.ac.th
นายสมพร ดำยศ
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
อีเมล์ : dsomporn@hotmail.com
       
นางนิภา แววศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ
อีเมล์ : niphawaewsak@gmail.com
   
       
       
บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
       
นางสาวรชนา มณี
พนักงานบริหารทั่วไป
( ด้านบริหารงานทั่วไป )
อีเมล์ : rochana.m@svia.ac.th
นายมนตรี สิงห์สุวรรณ
พนักงานบริหารทั่วไป
( ด้านบุคลากร )
อีเมล์ : montri.s@svia.ac.th
       
นายวัชระ วัฒนาวนิช
พนักงานบริหารทั่วไป
( ด้านพัสดุ )
อีเมล์ : vatchara.v@svia.ac.th
นายนภัทร สุขสวัสดิ์
พนักงานบริหารทั่วไป
( ด้านสารสนเทศ )
อีเมล์ : naphat.s@svia.ac.th
       
นางสาวปิยะพร มานพศิลป์
พนักงานบริหารทั่วไป
( ด้านการเงิน )
อีเมล์ : piyaporn.m@svia.ac.th
นางศรินญา ภักดี
พนักงานบริหารทั่วไป
( ด้านบัญชี )
อีเมล์ : sarinya.p@svia.ac.th
       
นางสาวพัฒน์นรี จิระพันธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
( งานพัสดุ )
อีเมล์ : phatnaree.j@svia.ac.th
นางสาวอัญชลี พลวารินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
( งานสารบรรณ )
อีเมล์ : anchalee@svia.ac.th
       

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
244/72 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
Email : South@svia.ac.th เว็บไซต์ : www.svia.ac.th
โทรศัพท์ 0-7544-5789 โทรสาร 0-7544-5790