สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถาบันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเรียนกับสถาบันฯ
บริการนักศึกษา
สื่อการเรียน
     
ประวัติสถาบันฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาในสังกัด
ติดต่อสถาบันฯ

วษท.ตรัง
วษท.พัทลุง
วษท.สตูล
วษท.ระนอง
วษท.สงขลา
วษท.กระบี่
วษท.พังงา
วษท.ชุมพร
วษท.สุราษฎร์ธานี
วษท.นครศรีธรรมราช
วป.ติณณสูลานนท์
วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

 


คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
       
 
นายรักเกียรติ แก้วจำนง
นายกสภาสถาบันฯ
 
นายวิศวะ คงแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
 
       
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ คัดเลือกจากบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรา 23 (3)
       
นายดุสิต สุทธินนท์
นายมนัส สุวรรณพงษี
นายประพล วิระพรสวรรค์
น.ส.จริยา สุทธิเดช
ผู้แทน สอศ.
ผู้แทน สอศ.
ผู้แทน สอศ.
ผู้แทน สอศ.
       
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ คัดเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน ครู อาจารย์ มาตรา 23 (4)
       
นายอริยะ สุวรรณปากแพรก
นายสถิต โลหะ
นายสมพร ดำยศ
นายสนั่น หอมชื่น
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหารสถาบัน
ผู้แทนครู อาจารย์
ผู้แทนครู อาจารย์
       
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มาตรา 23 (5)
       
นายประกอบ บ่มเกลี้ยง
นายภราดร นุชิตศิริภัทรา
นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
นายวิวัฒน์ สรรพา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
244/72 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
Email : South@svia.ac.th เว็บไซต์ : www.svia.ac.th
โทรศัพท์ 0-7544-5789 โทรสาร 0-7544-5790