สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถาบันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเรียนกับสถาบันฯ
บริการนักศึกษา
สื่อการเรียน
     
ประวัติสถาบันฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาในสังกัด
ติดต่อสถาบันฯ

วษท.ตรัง
วษท.พัทลุง
วษท.สตูล
วษท.ระนอง
วษท.สงขลา
วษท.กระบี่
วษท.พังงา
วษท.ชุมพร
วษท.สุราษฎร์ธานี
วษท.นครศรีธรรมราช
วป.ติณณสูลานนท์
วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

 

วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนและสังคม


พันธกิจ
    1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล
    3. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล
    4. เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง เท่าเทียม

ยุทธศาสตร์
    1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่
    2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
    3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบที่คำนึงถึงการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม  
    4. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
    5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมสู่การเป็นงาน
ฟาร์มต้นแบบ
    6. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
    8. ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  ชุมชน 
และสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี
    9. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างประเทศ
    10. พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเยาวชน เกษตรกร  และประชาชน
    11. พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต

วัตถุประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

        สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงในภาคใต้ 
จำนวน 12 แห่ง (กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
และเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 16 ดังนี้
        1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการ
        2. ปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยากรและเทคโนโลยี  
        3. ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
        4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  
        สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านการ
เกษตร  ประมง และอุตสาหกรรมเกษตรให้กับเยาวชน เกษตรกรและประชาชน ทั้งในระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่ผู้รับการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ทั้งเป็นผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
244/72 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
Email : South@svia.ac.th เว็บไซต์ : www.svia.ac.th
โทรศัพท์ 0-7544-5789 โทรสาร 0-7544-5790