ข่าวประชาสัมพันธ์

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ตามมาตรา 23 (4) Update 13/05/2564
     ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23 (4) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน Update 10/05/2564
     การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4) Update 29/04/2564
             แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ (ผู้บริหารสถาบัน)
             แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ (ครูหรือคณาจารย์ประจำ)
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ
     ประกาศรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
     ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
             ใบสมัคร (แบบ สม.1)
             หนังสือรับรองผู้สมัคร (แบบ สม.2)
             หนังสือรับรองผู้สมัคร (แบบ สม.3)
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้   PDF
     ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้   PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)   PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)  PDF
     การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23(4)  PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันฯ  PDF
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ  PDF
     ประกาศเลื่อนวันดำเนินการเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภา  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน *แก้ไขเพิ่มเติม  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน  PDF
     ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  PDF

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธีการคัดเลือก Update 07/05/2564

     สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีความประสงค์ที่จะจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 หลัง Update 27/04/2564
               หนังสือประกาศเชิญชวนเสนอราคา
               1. แบบ ปร.4
               2. แบบ ปร.5
               3. แบบ ปร.6
               4. แบบก่อสร้างอาคารฯ
               5. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
               6. รายการปรับเพิ่ม ลด ใช้ประกอบแบบ
               7. งวดงาน
               8. ขอบเขตงาน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ Update 09/04/2564 **ยกเลิก**
     การประกวดราคาซื้อชุดประชุม Conference สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  PDF
     ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (21 พฤศจิกายน 2561) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ nkatc@svia.ac.th โทร. 075-445-737  PDF
     แสดงความคิดเห็นคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (9 พฤศจิกายน 2561)  PDF
     เอกสารประกวดราคาจ้างฯ การจ้างโครงชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าฯ  PDF
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  PDF

รายงานงบทดลองประจำเดือน

     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ข่าวเด่น


ข่าวอัพเดทล่าสุด

วันที่ประกาศ 2/04/2564


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (ACTIVE LEARNING) รุ่นที่ 1 ซึ่งได้จัดอบรม ในวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี ดร.สมพร ดำยศ และ ดร.เปรมฤดี ดำยศ บุคลากรของสถาบันฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าวCard image cap

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ประกาศ 16/07/2563

Card image cap

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกษตรสู่ Smart Farmer ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563

วันที่ประกาศ 25/06/2563

Card image cap

การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคใต้ ณ ภูดาหลา เรสซิเด้นเซส จ.กระบี่

วันที่ประกาศ 09/07/2563


Card image cap

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ประกาศ 18/06/2563

Card image cap

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 9 พฤษภาคม

วันที่ประกาศ 17/06/2563

Card image cap

นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัติกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (LE) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วษท.นครศรีธรรมราช

วันที่ประกาศ 15/06/2563


Card image cap

การประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรสถาบันฯ เพื่อจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (VDO Conference)

วันที่ประกาศ 11/06/2563

Card image cap

การลงนามในสัญญานักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ รุ่นที่ 1
"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2563

วันที่ประกาศ 30/05/2563

Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 9 พฤษภาคม

วันที่ประกาศ 29/05/2563

ข่าวทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครอบครัวผู้ซึ่งได้รับทุนการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Card image cap

นางสาวชนัญลดา แก้วชาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Card image cap

นายณนสพงษ์ พรายสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Card image cap

นางสาวศศิวิมล ม่วงมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง